RUS
Музыка - II школьная ступень

Muusikaõpetuse õpik 5. klassile

Heli Roos

Muusikaõpetuse õpik 5. klassile

Heli Roos

ГОД: 2010
СТРАНИЦ: 176 lk
ФОРМАТ: 21x25
ISBN: 978-9985-2-1554-8

5. klassi muusikaõpikus jätkub eelmistes klassides omandatud baasoskuste kinnistamine iseseisva musitseerimise kaudu. Põhirõhk on laulmisel ja hääle kujundamisel. Korratavate ja õpitavate teemadega on seotud 90 eri raskusastmes laulu, millest õpetaja saab teha oma valiku, lähtudes konkreetse klassi tasemest. Õpik pakub võimalusi ka mitmehäälsuse harjutamiseks.

Esimese poolaasta läbivaks teemaks on muusika väljendusvahendid. Peatükis „Rütm” korratakse seni omandatud põhiteadmisi, õpitakse tundma kaheksandiktaktimõõtu, pide- ja sidekaart. „Meloodia” osas tutvutakse erinevate meloodia kujundamise võtetega, „Tempo” peatükis õpitakse selgeks peamised tempomärgistused. 4. klassi materjalist tuletatakse meelde dünaamikat puudutav ning väga põgusalt tehakse tutvust ka harmoonia ja tämbri kui peamiste muusikat „värvivate” väljendusvahenditega. Kõik mainitud teemad näitlikustatakse laulude abil ning iga teema juurde kuulub hulk väga eripalgelisi muusika kuulamise näiteid. Kogu väljendusvahendite osa eesmärk ongi suunata lapsi muusika kuulamisel, õpetada neid võrdlema muusikateoseid, ja jälgima, millest muusika koosneb.

Teise poolaasta teemadeks on „Koor”, „Orkester”, „Dirigent” ja „Eesti rahvamuusika”. Siin tuletatakse meelde 4. klassis õpitud materjali hääleliikide ja muusikainstrumentide kohta, tutvustatakse muusikakollektiivide kujunemise ajalugu ja tänapäeva. Rahvamuusika osas liigutakse regilaulult läbi uuema rahvalaulu tänapäeval populaarse rahvaliku autorilaulu juurde. Juttu tuleb laulupidudest ning meie rahvatantsu traditsioonide kujunemisest ja säilitamisest. Lauluvara pakub välja hulga lihtsaid viise, millega on hea treenida relatiivse noodilugemise oskust. Rahvamuusika osa konsultantideks olid Juta Helilaid ja Angelika Kadarik.

Muusikateoreetilist teemadest tutvutakse helistikuga ning õpitakse selgeks ühe võtmemärgiga helistikud. Õpiku lisas on muusikateooria põhivara, kus tuletatakse meelde duuri ja molli valemit ning klaviatuuri ja tähtnimetusi, millest peaks olema abi helistike omandamisel.

Kevadine lisateema „Muusikal. Eesti heliloojate lastemuusikalid” ei sisaldu õppekavas, vaid on võetud elust enesest. Läinud kümnendi muusikalibuum on toonud tõhusat lisa ka lastele suunatud repertuaari. Mõned lustakad laulud eesti heliloojate värsketest lastemuusikalidest koos lühikeste tutvustusega ńanri ja heliloojate kohta on jõudnud ka sellesse õpikusse.

Õpik pakub palju isetegemise võimalusi. Seda toetavad küsimused ja ülesanded teemade lõpus ning suur valik rütmimänge ja pillisaateid. Esindatud on nii kehapill, rütmi- ja plaatpillid kui ka uue õppekavaga lisandunud plokkflööt ja väikekannel. Viimase kahe mänguvõtted on toodud ära õpiku lisas.

Õpiku lõpetab laululisa ning muusikasõnastik.

Heli Roosi ja Kalli Rõõmusaare koostatud töövihik toetab harjutuste ja ülesannete kaudu muusika väljendusvahendite mõistmist, kujundab muusika teadlikku kuulamisoskust, arendab muusikalise sõnavara kasutamist ja aitab siduda muusikat teiste õppeainetega (emakeel, kirjandus, ajalugu, matemaatika, kunstiõpetus, loodusõpetus). Muusikateooria ülesanded kinnistavad õpikus esitatud teoreetilist materjali. Töövihik pakub ka improvisatsioonilisi ja loomingulisi ülesandeid alates rütmilotost ja pillisaadete loomisest kuni regilaulu kirjutamiseni.

Kaksik CD-de komplekt pakub suure valiku muusikanäited õpikuteemade illustreerimiseks.

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68; 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401;
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9; 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30; 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.