RUS
Музыка - II школьная ступень

Muusikaõpetuse õpik 4. klassile

Monika Pullerits, Liivi Urbel

Muusikaõpetuse õpik 4. klassile

Monika Pullerits, Liivi Urbel

ГОД: 2010
СТРАНИЦ: 184 lk
ФОРМАТ: 21x25
ISBN: 978-9985-2-1567-8
Esimestes klassides lähtutakse laste erinevast arengutasemest, võimeid ja oskusi alles hakatakse kujundama, 4. klassis on põhieesmärgiks baasoskuste (laululised võimed, JO-LE-MI, rütmiõpetus, teadmised muusika väljendusvahenditest) kinnistamine ja kõikide laste iseseisva musitseerimise edendamine. Eriline tähelepanu on laulmisel ja JO-LE-MI-ga noodilugemisoskuse süvendamisel. Jätkub ka pillisaadete kasutamine ja võimetekohane improviseerimine. Seejärel algab klaviatuuri, viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste tutvustamine I oktaavis, mis järgnevates klassides peaks piirduma vaid ühe võtmemärgiga helistikega. Teooriat on oluliselt vähendatud ja senisest veelgi enam on pööratud tähelepanu laulmisele, hääle arendamisele ning muusika kuulamiseks vajalike oskuste kujundamisele. 4. klassi õppematerjali hulgas on laule ja harjutusi eelnevatest klassidest, mis peaksid aitama kaasa varem omandatu kinnistumisele.

2010.a vastu võetud uus õppekava toob muudatusi ka Avita muusikaõpikutesse.

Olulisim uuendus seisneb selles, et suurem rõhk on asetatud pillimängule. Siiani õppekavas sisaldunud Orffi instrumentaariumil musitseerimisele on lisandunud kuuekeelne väikekannel ja plokkflööt. Kindlasti kasutavad paljud õpetajad neid juba praegu, loodame, et meie õpikud pakuvad nüüdsest sellele enam teoreetilist tuge ja ka praktilise musitseerimise võimalusi.

4. klassis jätkub 2. klassis alustatud väikekandleõpetus ning sellele lisanduvad ka plokkflöödi põhilised mänguvõtted (plokkflöödiõpe algab 3. klassist). 4. klassi lõpuks on nii kandle kui ka plokkflöödi mänguvõtted omandatud.

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68; 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401;
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9; 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30; 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.