RUS
Eesti keel - II kooliaste
Eesti keele õpik 6. klassile

Eesti keele õpik 6. klassile

Liisi Piits, Terje Varul

Eesti keele õpik 6. klassile

Liisi Piits, Terje Varul

КОД ТОВАРА: 01-001-06-0601
ГОД: 2013, 2017
СТРАНИЦ: 152 lk
ФОРМАТ: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985220443
Цена: 19,10 €

Uus 6. klassi eesti keele õpik kuulub II kooliastme õppekomplekti ja ilmub ümbertöötatuna, arvestades uue õppekava nõudmisi. Uuenenud õpikus järgitakse ainevaldkondade lõimingu põhimõtet ning pööratakse tähelepanu ka õppekava läbivatele teemadele – see kajastub enamasti ülesannetes ja harjutustekstides. Iga peatükk algab sissejuhatusega ning lõpeb suurema teemat kokkuvõtva tööga. Alapeatükid algavad enamasti lühitekstiga, mis näitab, kuidas õpitav keelenähtus tekstis avaldub. Sellele järgnevad selgitused, reegel, näited ja rohkesti ülesandeid.

Õpiku teljeks on süsteemselt järjestatud keeleteemad. Üldteemadest on vaatluse all sugulaskeeled ja sugulasrahvad, kirjakeel, argikeel ja murded, keelekasutus erinevates suhtlusolukordades. Ortograafiateemadest harjutatakse põhjalikumalt võõrsõnade õigekirja, kuid korratakse ka varem õpitud õigekirjareegleid. Vormiõpetuses käsitletakse sõnaliikide kaupa kokku-lahkukirjutamist, veaohtlikke käändevorme, õpitakse moodustama võrdlusastmeid. Senisest põhjalikum on tegusõna käsitlus. Lauseõpetuses on põhitähelepanu liitlausel, otse- ja kaudkõnel.

Paralleelselt grammatika õpetamisega kujundatakse õpikus tekstitööoskusi. Tekstiliikidest pööratakse suuremat tähelepanu meedia- ja tarbetekstidele, kuid harjutustekstidena kasutatakse ka muid tekstiliike. Põhjalikumalt käsitletakse suhtlemist virtuaalkeskkonnas ja alusteksti järgi kirjutamist.

Mitmekesistatud on ülesannete valikut. Lisatud on grammatikaharjutusi ning loovust arendavaid töid. Varasemast  enam on lugemisülesandeid. Õpitekste toetavad humoorikad illustratsioonid.

Õpikut on retsenseerinud Külli Semjonov, Maigi Vija.

Õpiku juurde kuulub samade autorite kaheosaline värviline töövihik ja kontrolltööde vihik.

Õpetajale suureks abiks tunni ettevalmistamisel ja tunni andmisel on e-tund.

Vaata lähemalt 6. klassi eesti keele e-tundi

Digiõpik on Opiqus.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.